Што е ценовен паритет и како влијае на продажбата кај хотелиерите

од Игор Дамчевски

Неодамнешните случувања во рамки на законските промени ширум светот го поставија ценовниот паритет како важна тема во туристичката индустрија. Но, и покрај зголемената популарност, ценовниот паритет останува комплицирано прашање, особено затоа што се разликува од еден пазар кон друг. За да разбереме што точно се случува и што претставува политката за паритет на цени во хотелската индустрија, треба да го разгледаме општиот концепт на ценовен паритет на глобално ниво.

Што е ценовен паритет?

Ценовниот паритет е правен договор помеѓу хотелите и Онлајн Туристичките Агенции (ОТА) во кој хотелот гарантира дека ќе пласира секаде иста цена и продажни услови за одреден тип на соба, без оглед на каналот за дистрибуција. Цената на собата може редовно да се менува, што значи дека точната цена флексибилна, но секогаш мора да остане иста во сите дистрибутивни канали, и директни и индиректни.

Додека специфичните услови на договорот за ценовен паритет варираат во зависност од земјата и вклучените страни, постојат две општи категории: ценовен паритет со широк опфат и ценовен паритет со тесен опфат.

Широк ценовен паритет

Политиката на ценовен паритет со широк опфат е порестриктивната форма на договор за ценовен паритет. Во таквите клаузули, хотелот се согласува дека не смее никаде да пласира пониски цени за собите од цените што ОТА ги наплаќа за нивниот хотел. Овој договор генерално се однесува на сите дистрибутивни канали, вклучувајќи и други ОТА-и како и сопствената веб-страница на хотелот.

Тесен ценовен паритет

Политиката на ценовен паритет со тесен опфат се јавува како одговор на интервенцијата од страна на регулаторите во Европа. Таквите клаузули генерално им овозможуваат на хотелите да нудат пониски цени преку други OTA, но не и јавно преку своите веб-страници. Клаузулите за ценовен паритет во овој случај, исто така, генерално не го ограничуваат хотелот да нуди пониски цени кога се работи за индиректни или офлајн канали на продажба, како што се резервации направени преку e-mail, телефонски резервации или на гости кои се членови на нивните програми за лојалност.

Како е настанат ценовниот паритет?

Всупност хотелските синџири беа првите кои користеа договори за ценовен паритет како би ги спречиле посредниците да рекламираат пониски цени од оние што директно ги нудат хотелите. Подоцна, кога хотелиерите почнаа да воведуваат различни цени по тип на соба, посредничките агенции беа тие кои почнаа да воведуваат клаузули за ценовен паритет во нивните договори со хотелите.

Како хотелиерите се приспособуваат кон ценовниот паритет?

Додека клаузулите за ценовен паритет обично ја ограничуваат можноста на хотелот да понуди и промовира пониски стапки на интернет, хотелиерите користат алтернативни методи за поттикнување на директни резервации. Овие методи, кои варираат во зависност од специфичностите на договорите на хотелот со своите OTA партнери, може да го вклучуваат следново:

  • Користење на алатки за следење на цените објавени за својот хотел  на сите онлајн канали за дистрибуција.
  • Пласирање на своите капацитети директно на мета-сајтовите, заедно со агенциите, со што патниците можат веднаш да направат споредба на цените. Така, доколку официјалните цени на веб страната на хотелот и цените огласени од ОТА остануваат во паритет, патниците можат да изберат да ја направат својата резервација и преку веб-страницата на хотелот.
  • Мотивирање на потенцијалните гости преку понуда на дополнителни услуги, како што се бесплатен Wi-Fi или бесплатен појадок, со што ќе се зголеми вредноста за гостинот кој ќе резервира директно. Ваквите понуди се рекламираат преку сите маркетинг канали и социјални профили. Во таков случај, самите цени на хотелот не се пониски од оние на посредничките агенции, но се со повосока вредност од гледна точка на гостинот.
  • Промовирање на привилегирани цени преку програми за лојалност на клиентите преку кампањи за директна продажба преку e-mail. Со овој пристап, хотелите ги поттикнуваат и директните резервации и за зајакнуваат лојалноста на гостите кон самиот бренд.
  • Пласирање на одредени типови на соби исклучиво на веб-страницата на хотелот, со што тие ценио за дадена соба не се предмет на ценовен паритет со ОТА. Сепак, само хотелите со добро-оптимизирани и интегрирани системи за резервации се во најдобра позиција да го користат овој метод.

Прирачник за хотели во пресрет на најавеното олеснување на мерките против Коронавирусот

Во соработка со Regent Hospitality Consulting
Информирајте се како правилно да го припремите вашиот објект за ефикасно справување со COVID-19
ПРЕЗЕМИ ГО ПРИРАЧНИКОТ
* Според препораките на Светската Здравствена Организација
close-link